INFORMACJA dla ROLNIKÓW poszkodowanych przez NAWAŁNICĘ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 16 września 2017 19:46

Rolnicy, którzy wskutek nawałnic ponieśli straty: uprawy, zwierzęta czy środki trwałe otrzymają rekompensaty z tytułu ubezpieczeń, mogą także ubiegać się o:

Kredyt Obrotowy na preferencyjnych warunkach np. na zakup kwalifikowanego materiału siewnego, zwierząt, nawozów mineralnych, ŚOR, paliwa (na cele rolnicze), odbudowę lub remont budynków, które zostały uszkodzone lub zniszczone. Dotyczy to budynków inwentarskich, magazynów, składów, szklarni, tuneli foliowych czy innych służących produkcji rolnej.

KRUS odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na raty oraz umorzenie w części lub całości bieżących składek.

KOWR (ANR; ARR) odroczenie, rozłożenie na raty płatności z tytułu sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Można także wnioskować o umorzenie czynszu z tytułu umów dzierżawy.

URZĘDY GMIN, ulgi w podatku rolnym.

ARiMR dotację w drodze decyzji administracyjnej na wniosek Rolnika oraz pomoc z PROW na lata 2014-2020 na finansowanie kosztów przywracania potencjału produkcji rolnej

Szczegóły interwencji i odpowiedzi w załącznikach:

apel o pomoc.jpg - 260.96 Kb apel o pomoc.jpg
apel.jpg - 260.96 Kb apel.jpg
burmistrz apel.jpg - 322.29 Kb burmistrz apel.jpg
kpir wniosek do wojewody.jpg - 679.29 Kb kpir wniosek do wojewody.jpg
krus odpowied.jpg - 468.29 Kb krus odpowied.jpg
marszaek apel.jpg - 310.40 Kb marszaek apel.jpg
pomoc poszkodowanym.jpg - 688.63 Kb pomoc poszkodowanym.jpg
rzdowy program pomocy poszkodowanym.jpg - 358.33 Kb rzdowy program pomocy poszkodowanym.jpg
stanowisko sejmiku.jpg - 230.19 Kb stanowisko sejmiku.jpg
starosta apel.jpg - 332.26 Kb starosta apel.jpg
wjt apel.jpg - 330.13 Kb wjt apel.jpg
wojewoda apel.jpg - 107.47 Kb wojewoda apel.jpg
wojewoda dziaania naprawcze.jpg - 403.89 Kb wojewoda dziaania naprawcze.jpg
wykaz1.jpg - 386.45 Kb wykaz1.jpg
wykaz2.jpg - 130.17 Kb wykaz2.jpg
zasady pomocy poszkodowanym.jpg - 733.22 Kb zasady pomocy poszkodowanym.jpg
zestawienie strat.jpg - 193.03 Kb zestawienie strat.jpg

test

 
Pomoc kleskowa 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 września 2017 19:42

Przekazujemy w ślad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - źródło http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Program-pomocy-dla-poszkodowanych

W przyjętym przez Radę Ministrów programie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez huragan, grad lub deszcz nawalny przewidziano udzielanie:

 1. wsparcia w formie preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji rolnej. Kredyty są udzielane ze środków banków kredytujących, z którymi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma podpisane umowy, do wysokości oszacowanych szkód o rocznym oprocentowaniu 2,115% – w przypadku posiadania przez producenta rolnego polisy ubezpieczenia co najmniej 50% upraw rolnych objętych dopłatami bezpośrednimi lub 3,1725% – dla producentów rolnych nie posiadających ubezpieczenia upraw;
 2. pomocy przyznawanej przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty;
 3. pomocy przyznawanej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego;
 4. pomocy przyznawanej przez wójtów/burmistrzów lub prezydentów miast w formie ulg w opłatach podatku rolnego i podatku od nieruchomości;
 5. dotacji w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek poszkodowanego przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenta rolnego, złożony w terminie do dnia 30 września 2017 r. wynoszącej 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, 2000 zł na 1 ha powierzchni upraw leśnych i 10.000 zł do zniszczonego budynku służącego produkcji rolnej.

Ponadto poszkodowani przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenci rolni mogą od 4 września br. składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na finansowanie kosztów:

 1. budowy, przebudowy, remontu, remontu połączonego z modernizacją budynków nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu lub budowli wykorzystywanych wyłącznie do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi), wraz z zakupem lub montażem instalacji technicznej, zakupem wyposażenia, kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji operacji;
 2. zakupu nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w szczególności sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, lub urządzeń do przygotowania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania i konfekcjonowania produktów rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia, zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka;
 3. odtwarzania plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, w tym koszty zakupu materiału szkółkarskiego przeznaczonego do założenia sadu lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; w przypadku gatunków roślin uprawnych wymienionych w wykazie gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany;
 4. zakupu zwierząt gospodarskich wchodzących w skład stada podstawowego w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
 5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakupu patentów i licencji służących wsparciu prowadzonej działalności rolniczej;
 6. zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej;
 7. rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy;
 8. związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Program został przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 
60 lat KGW Rucewo PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 19:57

Rok 2017 w Związku jest bogaty w wydarzenia  dobre i mniej dobre

Spotkania jubileuszowe w organizacjach należą do sympatycznych

Tak też było w KGW Rucewo Gm. Złotniki Kujawskie60 lat działalności

Z najlepszymi życzeniami dalszych sukcesów przy realizacji PROGRAMU

fotorelacja

rucewo_601.jpg - 181.11 Kb rucewo_601a.jpg - 240.73 Kb rucewo_602.jpg - 196.73 Kb

rucewo_603.jpg - 261.86 Kb rucewo_604.jpg - 236.22 Kb rucewo_605.jpg - 166.97 Kb rucewo_606.jpg - 190.34 Kb

rucewo_607.jpg - 246.21 Kb rucewo_607z.jpg - 184.33 Kb rucewo_608.jpg - 251.46 Kb rucewo_608b.jpg - 295.74 Kb

rucewo_608c.jpg - 266.46 Kb rucewo_608k.jpg - 293.41 Kb

 
Komunikat nr 2 Kolonie Dziwnówek - 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 sierpnia 2017 20:46

Koloniści II Turnusu Dziwnówek wracają w dniu 19 sierpnia 2017r

Dziwnówek - 10,00 - wyjazd

Bydgoszcz - 15,00 Dworzec Autobusowy PKS ul. Jagielońska 58

Inowrocław - 15,40 Paking przy Kosciele Ruina

Opiekę w drodze powrotnej sprawują wychowawczynie

z  Kierownikiem Kolonii Panią Joanna Mazur -  725922881

WZRKiOR w Bydgoszczy dziękuje rodzicom za współpracę,

młodzieży życzymy miłych wspomnień i dobrych wyników w nauce

foto powitanie kolonistów w Inowrocławiu

dziwnowek2_powrot1.jpg - 254.05 Kb dziwnowek2_powrot1.jpg
dziwnowek2_powrot10.jpg - 245.87 Kb dziwnowek2_powrot10.jpg
dziwnowek2_powrot11.jpg - 151.39 Kb dziwnowek2_powrot11.jpg
dziwnowek2_powrot12.jpg - 274.21 Kb dziwnowek2_powrot12.jpg
dziwnowek2_powrot13.jpg - 232.36 Kb dziwnowek2_powrot13.jpg
dziwnowek2_powrot14.jpg - 206.60 Kb dziwnowek2_powrot14.jpg
dziwnowek2_powrot15.jpg - 296.01 Kb dziwnowek2_powrot15.jpg
dziwnowek2_powrot16.jpg - 212.50 Kb dziwnowek2_powrot16.jpg
dziwnowek2_powrot17.jpg - 262.83 Kb dziwnowek2_powrot17.jpg
dziwnowek2_powrot18.jpg - 203.58 Kb dziwnowek2_powrot18.jpg
dziwnowek2_powrot19.jpg - 199.87 Kb dziwnowek2_powrot19.jpg
dziwnowek2_powrot2.jpg - 175.38 Kb dziwnowek2_powrot2.jpg
dziwnowek2_powrot20.jpg - 289.14 Kb dziwnowek2_powrot20.jpg
dziwnowek2_powrot21.jpg - 171.75 Kb dziwnowek2_powrot21.jpg
dziwnowek2_powrot22.jpg - 220.19 Kb dziwnowek2_powrot22.jpg
dziwnowek2_powrot23.jpg - 300.63 Kb dziwnowek2_powrot23.jpg
dziwnowek2_powrot24.jpg - 257.10 Kb dziwnowek2_powrot24.jpg
dziwnowek2_powrot3.jpg - 237.03 Kb dziwnowek2_powrot3.jpg
dziwnowek2_powrot4.jpg - 176.42 Kb dziwnowek2_powrot4.jpg
dziwnowek2_powrot5.jpg - 271.08 Kb dziwnowek2_powrot5.jpg
dziwnowek2_powrot6.jpg - 164.84 Kb dziwnowek2_powrot6.jpg
dziwnowek2_powrot7.jpg - 267.68 Kb dziwnowek2_powrot7.jpg
dziwnowek2_powrot8.jpg - 257.53 Kb dziwnowek2_powrot8.jpg
dziwnowek2_powrot9.jpg - 267.75 Kb dziwnowek2_powrot9.jpg
 
INFORMACJA wsparcie poszkodowanych przez nawałnicę PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 sierpnia 2017 16:50

WZRKiOR w Bydgoszczy, jego działacze dokonali wizji lokalnej na obszarach nawiedzonych nawałnicą w dniach 11/12 sierpnia na postawie której zwracają się z apelem do władz o podjęcie pilnych działań oczekiwanych przez  rolników.

Wyrażamy nadzieję na solidarną współpracę władzy państwowej z samorządową dla szybkiego usunięcia powstałych szkód. Potrzebna jest empatia ludzi dobrej woli i solidarna pomoc poszkodowanym

 

apel_pomoc_poszkodowanym_nawalnica (tutaj)
foto po nawałnicy 11_08_2017

nawalnica_front.png - 332.97 Kb nawalnica_front.png
nawalnica_radar.png - 401.43 Kb nawalnica_radar.png
nawalnica_traba_ 28.jpg - 275.24 Kb nawalnica_traba_ 28.jpg
nawalnica_traba_1.jpg - 312.18 Kb nawalnica_traba_1.jpg
nawalnica_traba_2.jpg - 283.14 Kb nawalnica_traba_2.jpg
nawalnica_traba_3.jpg - 288.42 Kb nawalnica_traba_3.jpg
nawalnica_traba_4.jpg - 307.06 Kb nawalnica_traba_4.jpg
nawalnica_traba_5.jpg - 225.93 Kb nawalnica_traba_5.jpg
nawalnica_traba_6.jpg - 207.44 Kb nawalnica_traba_6.jpg
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 36

Pomoc klęskowa

Pomoc klęskowa 2017r.

MOJE KGW

Rejestracja KRS

Spółdzielczość rolnicza

Informator o KZRKiOR

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Design for Kółka Rolnicze