Menu witryny

Szukaj

WZRKiOR

abc •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••sobota•, 30 •listopada• 2013 17:32•

KGW - KR Organizacja zebrania

wersja do druku w aktywnym pdf do pobrania


Kko Rolnicze i jego jednostka jakim jest Koo Gospody Wiejskich, ktre nie dokona do 31 grudnia 2013r. przerejestrowania si do Krajowego Rejestru Sdowego (KRS) utraci byt prawny, zostanie usunite z Rejestru Kek Rolniczych.

Koo Gospody Wiejskich bdce jednostk organizacyjn kka rolniczego, dla zachowania cigoci swojego dziaania moe zgosi na zwoanym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Kka Rolniczego inicjatyw uchwaodawcz przeksztacenia kka rolniczego w organizacj skadajc si wycznie lub z przewag kobiet, czonki KGW jako Koo Gospody Wiejskich - Samodzielne Kko Rolnicze. Nastpnie po uchwaleniu jednolitego tekstu statutu, dokonaniu wyboru wadz, zoy wniosek do KRS o przerejestrowanie oraz wpisanie zmian w skadzie organw, zaczajc jednolity tekst statutu uchwalony przez (Nadzwyczajne) Walne Zebranie.

Samodzielne Koa Gospody Wiejskich dziaajce na podstawie regulaminu rejestrowanego w WZRKiOR w tych miejscowociach gdzie nie funkcjonuj Kka Rolnicze, lub dziaajce na terenie kilku miejscowoci, dla pozyskania osobowoci prawnej, mog podj inicjatyw zmiany formy organizacyjnej na Koo Gospody Wiejskich - Samodzielne Kko Rolnicze co pozwoli im na dokonanie wpisu takiej organizacji do Krajowego Rejestru Sdowego i uzyska osobowo prawn.

Koo Gospody Wiejskich, ktre jest jednoczenie samodzielnym kkiem rolniczym ma demokratycznie wybierane wadze i dziaa na podstawie statutu po wpisaniu do rejestru KRS (Rejestr Stowarzysze?) posiada osobowo prawn. Koo gospody wiejskich - samodzielne kko rolnicze ma prawo do korzystania z pomocy organizacyjno-instruktaowej, prawnej zwizkw rolnikw kek i organizacji rolniczych oraz jako organizacja pozarzdowa z pomocy prawnej i finansowej samorzdw lokalnych.

A. Przed zebraniem KGW zaoycielskim lub reaktywujcym zapozna si z ustawami:
1. Ustaw z dnia 8 padziernika 1982r. o spoeczno-zawodowych organizacjach rolnikw
2. Ustaw z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach
3. Ustaw z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (ze zmianami)
4. Ustaw z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sdowym
5. Ustaw z dnia 20 sierpnia 1997r. Przepisy wprowadzajce ustaw o KRS

B. Naley zapozna si z dokumentacj KR, KGW oraz przygotowa aktualizacj:
1. Statut Kka Rolniczego aktualnie obowizujcy np. Statut Kka Rolniczego 1983
2. Regulaminu Koa Gospody Wiejskich zarejestrowanego w WZRKiOR
3. Statutu Wojewdzkiego Zwizku Rolnikw, Kek i Organizacji Rolniczych ? Bydgoszcz
4. Planem pracy organizacji (KGW, KR) oraz programem WZRKiOR 2009-2014

C. Przeanalizowa projekty ? wzory dokumentw:

Regulamin KGW projekt
Plan dziaania KGW
Statut KGW ? KR
Statut Kka Rolniczego (projekt unowoczeniony)
Statut GZRKiOR (projekt unowoczeniony z elementami OPP)

D. Zwoa (Nadzwyczajne) Walne Zebranie: Koka Rolniczego, Koa Gospody Wiejskich lub zebranie zaoycielskie (reaktywacji) KGW-KR

1) Zarzd z wasnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, 1/3 liczby czonkw lub danie waciwego zwizku rolnikw, kek i organizacji rolniczych zwouje nadzwyczajne walne zebranie w cigu 2 tygodni od daty zoenia wniosku.
2) W zawiadomieniu czonkw naley poda termin, czas, miejsce zebrania oraz zaczy porzdek obrad.
3) Pomocnymi przy prowadzeniu zebrania KR, KGW, KGW-KR mog by projekty dokumentw w formie plikw do pobrania ze strony po klikniciu na plik

 1. Porzdek zebrania KGW_KR lub porzdek NWZ
 2. Regulamin obrad KGW-KR oraz regulamin wyborw KGW-KR
 3. Statut 1983, statut nowy, statut 2013,
 4. Regulamin Koa Gospody Wiejskich, plan pracy KGW
 5. Protok nadzwyczajne walne zebranie dostosowany do KGW, KR, KGW-KR

Naley pamita o sporzdzeniu listy czonkw oraz listy obecnoci na zebraniu.

4) Po odbytym zebraniu gdzie przegosowano uchway o statucie, programie dziaania przygotowa wniosek do Krajowego Rejestru Sdowego na drukach sdowych

E. Wniosek do KRS i zaczniki

 1. Wniosek do KRS o zwolnienie z opaty rejestracyjnej
 2. Regon
 3. Rozporzdzenie wzory formularzy
 4. Wniosek o rejestracj wzr
 5. Organy podmiotu
 6. Zmiana danych podmiotu
 7. Regon/NIP
 8. Ksika pracy
 9. Opaty od wnioskw
 10. Zaoyciele
 

Pomoc klskowa

Pomoc klskowa 2017r.

MOJE KGW

Rejestracja KRS

Spdzielczo rolnicza

Informator o KZRKiOR

Gocimy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •19 gości• ••

Design for Kółka Rolnicze