Menu witryny

Szukaj

WZRKiOR

Pomoc kleskowa 2017 •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••piątek•, 01 •września• 2017 19:42•

Przekazujemy w lad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - rdo http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Program-pomocy-dla-poszkodowanych

W przyjtym przez Rad Ministrw programie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez huragan, grad lub deszcz nawalny przewidziano udzielanie:

 1. wsparcia w formie preferencyjnych kredytw na wznowienie produkcji rolnej. Kredyty s udzielane ze rodkw bankw kredytujcych, z ktrymi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma podpisane umowy, do wysokoci oszacowanych szkd o rocznym oprocentowaniu 2,115% ?w przypadku posiadania przez producenta rolnego polisy ubezpieczenia co najmniej 50% upraw rolnych objtych dopatami bezporednimi lub 3,1725% ?dla producentw rolnych nie posiadajcych ubezpieczenia upraw;
 2. pomocy przyznawanej przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, na indywidualny wniosek rolnika, w opacaniu biecych skadek na ubezpieczenie spoeczne oraz regulowaniu zalegoci ztego tytuu w formie odraczania terminu patnoci skadek i rozkadania ich na dogodne raty;
 3. pomocy przyznawanej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Orodka Wsparcia Rolnictwa wpatnociach z tytuu umw sprzeday i dzierawy bez stosowania opat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opatach czynszu dzierawnego;
 4. pomocy przyznawanej przez wjtw/burmistrzw lub prezydentw miast w formie ulg w opatach podatku rolnego i podatku od nieruchomoci;
 5. dotacji w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek poszkodowanego przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenta rolnego, zoony w terminie do dnia 30 wrzenia 2017r. wynoszcej 1000z na 1 ha powierzchni upraw rolnych, 2000 z na 1 ha powierzchni upraw lenych i 10.000 z do zniszczonego budynku sucego produkcji rolnej.

Ponadto poszkodowani przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenci rolni mog od 4 wrzenia br. skada w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc w ramach poddziaania ?Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntw rolnych i przywracanie potencjau produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klsk ywioowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof? w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 na finansowanie kosztw:

 1. budowy, przebudowy, remontu, remontu poczonego z modernizacj budynkw nie podlegajcych obowizkowemu ubezpieczeniu lub budowli wykorzystywanych wycznie do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzeday produktw rolnych (cznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi), wraz z zakupem lub montaem instalacji technicznej, zakupem wyposaenia, kosztami rozbirki i utylizacji materiaw szkodliwych pochodzcych z rozbirki pod warunkiem, e rozbirka jest niezbdna do realizacji operacji;
 2. zakupu nowych maszyn, urzdze, wyposaenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktw rolnych do sprzeday, w szczeglnoci sprztu do uprawy, pielgnacji, ochrony, nawoenia oraz zbioru rolin, lub urzdze do przygotowania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania i konfekcjonowania produktw rolnych, maszyn lub urzdze do przygotowywania lub skadowania pasz, maszyn lub urzdze do pojenia, zadawania pasz, urzdze do pozyskiwania lub przechowywania mleka;
 3. odtwarzania plantacji chmielu, sadw lub plantacji krzeww owocowych, gatunkw owocujcych efektywnie duej ni 5 lat, w tym koszty zakupu materiau szkkarskiego przeznaczonego do zaoenia sadu lub plantacji krzeww owocowych, gatunkw owocujcych efektywnie duej ni 5 lat; w przypadku gatunkw rolin uprawnych wymienionych w wykazie gatunkw rolin, ktrych odmiany podlegaj rejestracji oraz ktrych materia siewny moe by wytwarzany, oceniany i kontrolowany;
 4. zakupu zwierzt gospodarskich wchodzcych w skad stada podstawowego w rozumieniu przepisw o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzt gospodarskich;
 5. zakupu sprztu komputerowego i oprogramowania oraz zakupu patentw i licencji sucych wsparciu prowadzonej dziaalnoci rolniczej;
 6. zakupu, instalacji lub budowy elementw infrastruktury technicznej wpywajcych bezporednio na warunki prowadzenia dziaalnoci rolniczej;
 7. rat zapaconych z tytuu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczajce ceny netto nabycia rzeczy;
 8. zwizane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Program zosta przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Pomoc klskowa

Pomoc klskowa 2017r.

MOJE KGW

Rejestracja KRS

Spdzielczo rolnicza

Informator o KZRKiOR

Gocimy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •6 gości• ••

Design for Kółka Rolnicze