Menu witryny

Szukaj

WZRKiOR

Pomoc kleskowa 2017 •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••piątek•, 01 •września• 2017 19:42•

Przekazujemy w lad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - rdo http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Program-pomocy-dla-poszkodowanych

W przyjtym przez Rad Ministrw programie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez huragan, grad lub deszcz nawalny przewidziano udzielanie:

 1. wsparcia w formie preferencyjnych kredytw na wznowienie produkcji rolnej. Kredyty s udzielane ze rodkw bankw kredytujcych, z ktrymi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma podpisane umowy, do wysokoci oszacowanych szkd o rocznym oprocentowaniu 2,115% ?w przypadku posiadania przez producenta rolnego polisy ubezpieczenia co najmniej 50% upraw rolnych objtych dopatami bezporednimi lub 3,1725% ?dla producentw rolnych nie posiadajcych ubezpieczenia upraw;
 2. pomocy przyznawanej przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, na indywidualny wniosek rolnika, w opacaniu biecych skadek na ubezpieczenie spoeczne oraz regulowaniu zalegoci ztego tytuu w formie odraczania terminu patnoci skadek i rozkadania ich na dogodne raty;
 3. pomocy przyznawanej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Orodka Wsparcia Rolnictwa wpatnociach z tytuu umw sprzeday i dzierawy bez stosowania opat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opatach czynszu dzierawnego;
 4. pomocy przyznawanej przez wjtw/burmistrzw lub prezydentw miast w formie ulg w opatach podatku rolnego i podatku od nieruchomoci;
 5. dotacji w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek poszkodowanego przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenta rolnego, zoony w terminie do dnia 30 wrzenia 2017r. wynoszcej 1000z na 1 ha powierzchni upraw rolnych, 2000 z na 1 ha powierzchni upraw lenych i 10.000 z do zniszczonego budynku sucego produkcji rolnej.

Ponadto poszkodowani przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenci rolni mog od 4 wrzenia br. skada w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc w ramach poddziaania ?Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntw rolnych i przywracanie potencjau produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klsk ywioowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof? w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 na finansowanie kosztw:

 1. budowy, przebudowy, remontu, remontu poczonego z modernizacj budynkw nie podlegajcych obowizkowemu ubezpieczeniu lub budowli wykorzystywanych wycznie do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzeday produktw rolnych (cznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi), wraz z zakupem lub montaem instalacji technicznej, zakupem wyposaenia, kosztami rozbirki i utylizacji materiaw szkodliwych pochodzcych z rozbirki pod warunkiem, e rozbirka jest niezbdna do realizacji operacji;
 2. zakupu nowych maszyn, urzdze, wyposaenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktw rolnych do sprzeday, w szczeglnoci sprztu do uprawy, pielgnacji, ochrony, nawoenia oraz zbioru rolin, lub urzdze do przygotowania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania i konfekcjonowania produktw rolnych, maszyn lub urzdze do przygotowywania lub skadowania pasz, maszyn lub urzdze do pojenia, zadawania pasz, urzdze do pozyskiwania lub przechowywania mleka;
 3. odtwarzania plantacji chmielu, sadw lub plantacji krzeww owocowych, gatunkw owocujcych efektywnie duej ni 5 lat, w tym koszty zakupu materiau szkkarskiego przeznaczonego do zaoenia sadu lub plantacji krzeww owocowych, gatunkw owocujcych efektywnie duej ni 5 lat; w przypadku gatunkw rolin uprawnych wymienionych w wykazie gatunkw rolin, ktrych odmiany podlegaj rejestracji oraz ktrych materia siewny moe by wytwarzany, oceniany i kontrolowany;
 4. zakupu zwierzt gospodarskich wchodzcych w skad stada podstawowego w rozumieniu przepisw o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzt gospodarskich;
 5. zakupu sprztu komputerowego i oprogramowania oraz zakupu patentw i licencji sucych wsparciu prowadzonej dziaalnoci rolniczej;
 6. zakupu, instalacji lub budowy elementw infrastruktury technicznej wpywajcych bezporednio na warunki prowadzenia dziaalnoci rolniczej;
 7. rat zapaconych z tytuu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczajce ceny netto nabycia rzeczy;
 8. zwizane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Program zosta przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 
60 lat KGW Rucewo •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••poniedziałek•, 21 •sierpnia• 2017 19:57•

Rok 2017 w Zwizkujest bogaty w wydarzeniadobre i mniej dobre

Spotkania jubileuszowe w organizacjachnale do sympatycznych

Tak tebyo w KGW Rucewo Gm. Zotniki Kujawskie -60 lat dziaalnoci

Z najlepszymi yczeniami dalszych sukcesw przy realizacji PROGRAMU

fotorelacja

rucewo_601.jpg - 181.11 Kb rucewo_601a.jpg - 240.73 Kb rucewo_602.jpg - 196.73 Kb

rucewo_603.jpg - 261.86 Kb rucewo_604.jpg - 236.22 Kb rucewo_605.jpg - 166.97 Kb rucewo_606.jpg - 190.34 Kb

rucewo_607.jpg - 246.21 Kb rucewo_607z.jpg - 184.33 Kb rucewo_608.jpg - 251.46 Kb rucewo_608b.jpg - 295.74 Kb

rucewo_608c.jpg - 266.46 Kb rucewo_608k.jpg - 293.41 Kb

 
•PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••czwartek•, 17 •sierpnia• 2017 20:46•

Kolonici II Turnusu Dziwnwek wracaj w dniu 19 sierpnia 2017r

Dziwnwek - 10,00 - wyjazd

Bydgoszcz - 15,00 Dworzec Autobusowy PKS ul. Jagieloska 58

Inowrocaw - 15,40 Paking przy KoscieleRuina

Opiek w drodze powrotnej sprawuj wychowawczynie

zKierownikiem Kolonii Pani Joanna Mazur -725922881

WZRKiOR w Bydgoszczy dzikuje rodzicom za wspprac,

modziey yczymy miych wspomnie i dobrych wynikw w nauce

foto powitanie kolonistww Inowrocawiu

dziwnowek2_powrot1.jpg - 254.05 Kb dziwnowek2_powrot1.jpg
dziwnowek2_powrot10.jpg - 245.87 Kb dziwnowek2_powrot10.jpg
dziwnowek2_powrot11.jpg - 151.39 Kb dziwnowek2_powrot11.jpg
dziwnowek2_powrot12.jpg - 274.21 Kb dziwnowek2_powrot12.jpg
dziwnowek2_powrot13.jpg - 232.36 Kb dziwnowek2_powrot13.jpg
dziwnowek2_powrot14.jpg - 206.60 Kb dziwnowek2_powrot14.jpg
dziwnowek2_powrot15.jpg - 296.01 Kb dziwnowek2_powrot15.jpg
dziwnowek2_powrot16.jpg - 212.50 Kb dziwnowek2_powrot16.jpg
dziwnowek2_powrot17.jpg - 262.83 Kb dziwnowek2_powrot17.jpg
dziwnowek2_powrot18.jpg - 203.58 Kb dziwnowek2_powrot18.jpg
dziwnowek2_powrot19.jpg - 199.87 Kb dziwnowek2_powrot19.jpg
dziwnowek2_powrot2.jpg - 175.38 Kb dziwnowek2_powrot2.jpg
dziwnowek2_powrot20.jpg - 289.14 Kb dziwnowek2_powrot20.jpg
dziwnowek2_powrot21.jpg - 171.75 Kb dziwnowek2_powrot21.jpg
dziwnowek2_powrot22.jpg - 220.19 Kb dziwnowek2_powrot22.jpg
dziwnowek2_powrot23.jpg - 300.63 Kb dziwnowek2_powrot23.jpg
dziwnowek2_powrot24.jpg - 257.10 Kb dziwnowek2_powrot24.jpg
dziwnowek2_powrot3.jpg - 237.03 Kb dziwnowek2_powrot3.jpg
dziwnowek2_powrot4.jpg - 176.42 Kb dziwnowek2_powrot4.jpg
dziwnowek2_powrot5.jpg - 271.08 Kb dziwnowek2_powrot5.jpg
dziwnowek2_powrot6.jpg - 164.84 Kb dziwnowek2_powrot6.jpg
dziwnowek2_powrot7.jpg - 267.68 Kb dziwnowek2_powrot7.jpg
dziwnowek2_powrot8.jpg - 257.53 Kb dziwnowek2_powrot8.jpg
dziwnowek2_powrot9.jpg - 267.75 Kb dziwnowek2_powrot9.jpg
 
•PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••środa•, 16 •sierpnia• 2017 16:50•

WZRKiOR w Bydgoszczy, jego dziaacze dokonaliwizji lokalnej na obszarach nawiedzonych nawanic w dniach 11/12 sierpnia na postawie ktrej zwracaj siz apelem do wadz o podjcie pilnych dziaa oczekiwanych przez rolnikw.

Wyraamy nadziej na solidarn wspprac wadzy pastwowej z samorzdow dla szybkiego usunicia powstaych szkd. Potrzebna jest empatia ludzi dobrej woli i solidarna pomocposzkodowanym

apel_pomoc_poszkodowanym_nawalnica (tutaj)
foto po nawanicy 11_08_2017

nawalnica_front.png - 332.97 Kb nawalnica_front.png
nawalnica_radar.png - 401.43 Kb nawalnica_radar.png
nawalnica_traba_ 28.jpg - 275.24 Kb nawalnica_traba_ 28.jpg
nawalnica_traba_1.jpg - 312.18 Kb nawalnica_traba_1.jpg
nawalnica_traba_2.jpg - 283.14 Kb nawalnica_traba_2.jpg
nawalnica_traba_3.jpg - 288.42 Kb nawalnica_traba_3.jpg
nawalnica_traba_4.jpg - 307.06 Kb nawalnica_traba_4.jpg
nawalnica_traba_5.jpg - 225.93 Kb nawalnica_traba_5.jpg
nawalnica_traba_6.jpg - 207.44 Kb nawalnica_traba_6.jpg
 
•PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••piątek•, 11 •sierpnia• 2017 20:19•

Zakoczy si 1 turnus koloniiw Dziwnowku 08 sierpnia.

W tym samym dniu pocztek 2 turnusu koloni w Dziwnwku

Pogoda dopisaa, podobniejak miny kolonistw

Fotorelacja z kolonii:

dziwnowek_1.jpg - 314.44 Kb dziwnowek_1w.jpg - 265.76 Kb dziwnowek_2.jpg - 305.01 Kb dziwnowek_2w.jpg - 250.28 Kb dziwnowek_3.jpg - 327.85 Kb dziwnowek_3w.jpg - 338.81 Kb dziwnowek_4.jpg - 317.85 Kb dziwnowek_4w.jpg - 193.55 Kb

dziwnowek_5.jpg - 347.98 Kb dziwnowek_5w.jpg - 312.03 Kb dziwnowek_6.jpg - 290.72 Kb dziwnowek_6w.jpg - 325.32 Kb dziwnowek_7.jpg - 230.37 Kb dziwnowek_7w.jpg - 305.79 Kb dziwnowek_8w.jpg - 377.71 Kb dziwnowek_9w.jpg - 355.13 Kb

 
<< •pierwsza• < •poprzednia• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •następna• > •ostatnia• >>

•Strona 6 z 41•

Pomoc klskowa

Pomoc klskowa 2017r.

MOJE KGW

Rejestracja KRS

Spdzielczo rolnicza

Informator o KZRKiOR

Gocimy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •133 gości• ••

Design for Kółka Rolnicze