Menu witryny

Szukaj

WZRKiOR

Posiedzenie Rady •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••sobota•, 14 •października• 2017 20:03•

KOMUNIKAT

o posiedzeniu Rady oraz RW KGW WZRKiOR w Bydgoszczy

 

Zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, Prezydium Rady Związku zwołuje w dniu 24 października 2017r. o godz. 10,oo w sali KOWR w Bydgoszczy ul. Hetmańska 38 posiedzenie:

 

RADY Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy Rady Wojewódzkiej KGW w Bydgoszczy, które odbędzie się o godz. (9,oo)

 

Program_Rady_Zwiazku (tutaj)

 
KOMUNIKAT dla poszkodowanych rolników przez nawałnicę •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••czwartek•, 05 •października• 2017 05:31•

KOMUNIKAT dla poszkodowanych rolników przez nawałnicę

ROLNIKU! - Poniosłeś straty w wyniku klęski żywiołowej, złóż wniosek o pomoc. Termin składania wniosków do ARiMR 5-18 października 2017

 

Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać do ARiMR wnioski w terminie 5 - 18 października 2017r. o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego. Poprzedni nabór wniosków odbył się w terminie 4 - 18 września 2017 r. W tym roku przewidywane są kolejne nabory wniosków o takie wsparcie. Planuje się, że będą one ogłaszane cyklicznie tak, aby umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach. Zatem rolnicy, którzy nie zdążą złożyć wniosku w tym naborze, będą mogli ubiegać się o pomoc w kolejnym.

O przyznanie takiego wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.

Dokumenty naboru wniosków kliknij w linka: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/do-18-wrzesnia-rolnicy-ktorzy-poniesli-straty-w-wyniku-klesk-zywiolowych-moga-skladac-w-ar.html

 
•PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••sobota•, 16 •września• 2017 19:46•

Rolnicy, ktrzy wskutek nawanic ponieli straty: uprawy, zwierzta czy rodki trwae otrzymaj rekompensaty z tytuu ubezpiecze, mog take ubiega si o:

Kredyt Obrotowy na preferencyjnych warunkach np. na zakup kwalifikowanego materiau siewnego, zwierzt, nawozw mineralnych, OR, paliwa (na cele rolnicze), odbudow lub remont budynkw, ktre zostay uszkodzone lub zniszczone. Dotyczy to budynkw inwentarskich, magazynw, skadw, szklarni, tuneli foliowych czy innych sucych produkcji rolnej.

KRUS odroczenia terminu patnoci skadek i rozoenia ich na raty oraz umorzenie w czci lub caoci biecych skadek.

KOWR (ANR; ARR) odroczenie, rozoenie na raty patnoci z tytuu sprzeday lub dzierawy nieruchomoci Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa. Mona take wnioskowa o umorzenie czynszu z tytuu umw dzierawy.

URZDY GMIN, ulgi w podatku rolnym.

ARiMR dotacj w drodze decyzji administracyjnej na wniosek Rolnika oraz pomoc z PROW na lata 2014-2020 na finansowanie kosztw przywracania potencjau produkcji rolnej

Szczegy interwencji i odpowiedzi w zacznikach:

apel o pomoc.jpg - 260.96 Kb apel o pomoc.jpg
apel.jpg - 260.96 Kb apel.jpg
burmistrz apel.jpg - 322.29 Kb burmistrz apel.jpg
kpir wniosek do wojewody.jpg - 679.29 Kb kpir wniosek do wojewody.jpg
krus odpowied.jpg - 468.29 Kb krus odpowied.jpg
marszaek apel.jpg - 310.40 Kb marszaek apel.jpg
pomoc poszkodowanym.jpg - 688.63 Kb pomoc poszkodowanym.jpg
rzdowy program pomocy poszkodowanym.jpg - 358.33 Kb rzdowy program pomocy poszkodowanym.jpg
stanowisko sejmiku.jpg - 230.19 Kb stanowisko sejmiku.jpg
starosta apel.jpg - 332.26 Kb starosta apel.jpg
wjt apel.jpg - 330.13 Kb wjt apel.jpg
wojewoda apel.jpg - 107.47 Kb wojewoda apel.jpg
wojewoda dziaania naprawcze.jpg - 403.89 Kb wojewoda dziaania naprawcze.jpg
wykaz1.jpg - 386.45 Kb wykaz1.jpg
wykaz2.jpg - 130.17 Kb wykaz2.jpg
zasady pomocy poszkodowanym.jpg - 733.22 Kb zasady pomocy poszkodowanym.jpg
zestawienie strat.jpg - 193.03 Kb zestawienie strat.jpg

test

 
Pomoc kleskowa 2017 •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••piątek•, 01 •września• 2017 19:42•

Przekazujemy w lad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - rdo http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Program-pomocy-dla-poszkodowanych

W przyjtym przez Rad Ministrw programie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez huragan, grad lub deszcz nawalny przewidziano udzielanie:

 1. wsparcia w formie preferencyjnych kredytw na wznowienie produkcji rolnej. Kredyty s udzielane ze rodkw bankw kredytujcych, z ktrymi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma podpisane umowy, do wysokoci oszacowanych szkd o rocznym oprocentowaniu 2,115% ?w przypadku posiadania przez producenta rolnego polisy ubezpieczenia co najmniej 50% upraw rolnych objtych dopatami bezporednimi lub 3,1725% ?dla producentw rolnych nie posiadajcych ubezpieczenia upraw;
 2. pomocy przyznawanej przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, na indywidualny wniosek rolnika, w opacaniu biecych skadek na ubezpieczenie spoeczne oraz regulowaniu zalegoci ztego tytuu w formie odraczania terminu patnoci skadek i rozkadania ich na dogodne raty;
 3. pomocy przyznawanej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Orodka Wsparcia Rolnictwa wpatnociach z tytuu umw sprzeday i dzierawy bez stosowania opat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opatach czynszu dzierawnego;
 4. pomocy przyznawanej przez wjtw/burmistrzw lub prezydentw miast w formie ulg w opatach podatku rolnego i podatku od nieruchomoci;
 5. dotacji w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek poszkodowanego przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenta rolnego, zoony w terminie do dnia 30 wrzenia 2017r. wynoszcej 1000z na 1 ha powierzchni upraw rolnych, 2000 z na 1 ha powierzchni upraw lenych i 10.000 z do zniszczonego budynku sucego produkcji rolnej.

Ponadto poszkodowani przez huragan, grad lub deszcz nawalny producenci rolni mog od 4 wrzenia br. skada w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc w ramach poddziaania ?Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntw rolnych i przywracanie potencjau produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klsk ywioowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof? w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020 na finansowanie kosztw:

 1. budowy, przebudowy, remontu, remontu poczonego z modernizacj budynkw nie podlegajcych obowizkowemu ubezpieczeniu lub budowli wykorzystywanych wycznie do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzeday produktw rolnych (cznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi), wraz z zakupem lub montaem instalacji technicznej, zakupem wyposaenia, kosztami rozbirki i utylizacji materiaw szkodliwych pochodzcych z rozbirki pod warunkiem, e rozbirka jest niezbdna do realizacji operacji;
 2. zakupu nowych maszyn, urzdze, wyposaenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktw rolnych do sprzeday, w szczeglnoci sprztu do uprawy, pielgnacji, ochrony, nawoenia oraz zbioru rolin, lub urzdze do przygotowania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania i konfekcjonowania produktw rolnych, maszyn lub urzdze do przygotowywania lub skadowania pasz, maszyn lub urzdze do pojenia, zadawania pasz, urzdze do pozyskiwania lub przechowywania mleka;
 3. odtwarzania plantacji chmielu, sadw lub plantacji krzeww owocowych, gatunkw owocujcych efektywnie duej ni 5 lat, w tym koszty zakupu materiau szkkarskiego przeznaczonego do zaoenia sadu lub plantacji krzeww owocowych, gatunkw owocujcych efektywnie duej ni 5 lat; w przypadku gatunkw rolin uprawnych wymienionych w wykazie gatunkw rolin, ktrych odmiany podlegaj rejestracji oraz ktrych materia siewny moe by wytwarzany, oceniany i kontrolowany;
 4. zakupu zwierzt gospodarskich wchodzcych w skad stada podstawowego w rozumieniu przepisw o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzt gospodarskich;
 5. zakupu sprztu komputerowego i oprogramowania oraz zakupu patentw i licencji sucych wsparciu prowadzonej dziaalnoci rolniczej;
 6. zakupu, instalacji lub budowy elementw infrastruktury technicznej wpywajcych bezporednio na warunki prowadzenia dziaalnoci rolniczej;
 7. rat zapaconych z tytuu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczajce ceny netto nabycia rzeczy;
 8. zwizane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Program zosta przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 
60 lat KGW Rucewo •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••poniedziałek•, 21 •sierpnia• 2017 19:57•

Rok 2017 w Zwizkujest bogaty w wydarzeniadobre i mniej dobre

Spotkania jubileuszowe w organizacjachnale do sympatycznych

Tak tebyo w KGW Rucewo Gm. Zotniki Kujawskie -60 lat dziaalnoci

Z najlepszymi yczeniami dalszych sukcesw przy realizacji PROGRAMU

fotorelacja

rucewo_601.jpg - 181.11 Kb rucewo_601a.jpg - 240.73 Kb rucewo_602.jpg - 196.73 Kb

rucewo_603.jpg - 261.86 Kb rucewo_604.jpg - 236.22 Kb rucewo_605.jpg - 166.97 Kb rucewo_606.jpg - 190.34 Kb

rucewo_607.jpg - 246.21 Kb rucewo_607z.jpg - 184.33 Kb rucewo_608.jpg - 251.46 Kb rucewo_608b.jpg - 295.74 Kb

rucewo_608c.jpg - 266.46 Kb rucewo_608k.jpg - 293.41 Kb

 
•Więcej artykułów…•
<< •pierwsza• < •poprzednia• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •następna• > •ostatnia• >>

•Strona 10 z 45•

Pomoc klskowa

Pomoc klskowa 2017r.

MOJE KGW

Rejestracja KRS

Spdzielczo rolnicza

Informator o KZRKiOR

Gocimy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •101 gości• ••

Design for Kółka Rolnicze