Menu witryny

Szukaj

WZRKiOR

Statut WZRKiOR

WOJEWDZKI ZWIZEK ROLNIKW, KӣEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 2010 roku

SPIS TRECI:

I. Nazwa, siedziba i teren dziaania

II. Cele, zadania i rodki dziaania

III. Czonkowie, ich prawa i obowizki

IV. Organy zwizku:

A. Zjazd delegatw Zwizku

B. Rada Zwizku

C. Prezydium Rady

D. Komisja Rewizyjna

E. Zarzd Zwizku

V. Majtek Zwizku

VI. Przepisy kocowe

S T A T U T

WOJEWDZKIEGO ZWIZKU ROLNIKW, KӣEK

I ORGANIZACJI ROLNICZYCH w BYDGOSZCZY

I. NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAANIA

1.

1. Wojewdzki Zwizek Rolnikw, Kek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy zwany dalej ?Zwizkiem? jest dobrowolnym, niezalenym i samorzdnym, zrzeszeniem:

1) Kek Rolniczych,

2) K Gospody Wiejskich,

3) K Modych Rolnikw,

4) Gminnych Zwizkw Rolnikw, Kek i Organizacji Rolniczych,

5) Rolniczych zrzesze branowych i zwizkw rolniczych zrzesze branowych a take innych spoecznych i gospodarczych organizacji rolnikw dziaajcych na obszarach wiejskich,

2. Zwizek jest niezaleny od administracji pastwowej, samorzdowej, samorzdu terytorialnego, pastwowych i spoecznych jednostek organizacyjnych, podmiotw gospodarczych oraz organizacji politycznych i zwizkowych.

3. Zwizek reprezentuje potrzeby i broni interesw ludnoci obszarw wiejskich.

4. Zwizek jest kontynuatorem tradycji Patronatu Kek Rolniczych oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Kek Rolniczych.

2.

1. Siedzib Zwizku jest miasto Inowrocaw.

2. Terenem dziaania Zwizku jest obszar Polski a w szczeglnoci powiatw: Bydgoszcz, Inowrocaw, Mogilno, Nako, Splno Krajeskie, wiecie, Tuchola, nin.

3.

1. Zwizek dziaa na podstawie ustawy z dnia 8 padziernika 1982 r. o spoeczno - zawodowych organizacjach rolnikw (Dz.U. Nr 32, poz. 217) - zwanej dalej ?ustaw?, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

2. Czas trwania Zwizku jest nieograniczony.

3. Zwizek posiada osobowo prawn i jest organizacj zarejestrowan
w Krajowym Rejestrze Sdowym nr KRS 0000103621

4.

1. Zwizek moe by czonkiem Krajowego Zwizku Rolnikw, Kek i Organizacji Rolniczych w Warszawie lub jego struktur, zgodnie z podjt uchwa Zjazdu.

2. Zwizek moe by czonkiem innych organizacji oraz korzysta z ich pomocy.

II. CELE, ZADANIA I RODKI DZIAANIA

5.

Celem Zwizku jest:

1. Dziaalno wspomagajca rozwj gospodarczy obszarw wiejskich, w tym rozwj przedsibiorczoci.

2. Dziaalno wspomagajca rozwj wsplnot i spoecznoci wiejskich.

3. Kultywowanie kultury, sztuki , ochrony dbr kultury i tradycji narodowej.

4. Wspomaganie edukacji, nauki, owiaty i wychowania w zakresie rozwoju wsplnot i spoecznoci wiejskich.

5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osb obszarw wiejskich, pozostajcych bez pracy.

6. Dziaalno charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu.

7. Dziaalno w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

8. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i modziey.

9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony zwierzt i dziedzictwa przyrodniczego.

10. Podejmowanie dziaa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw
i wsppracy midzy spoeczestwami.

6 .

1. Zwizek realizuje swoje cele poprzez:

1) Przedkadanie administracji pastwowej, samorzdowej i ich organom opinii, wnioskw, postulatw, da dotyczcych gospodarki ziemi, ochrony gruntw rolnych i rodowiska naturalnego, systemu kredytowego, podatkowego, rolniczych ubezpiecze spoecznych, ochrony zdrowia, bezpieczestwa pracy, ochrony kultury, sztuki i tradycji narodowej, rozwoju edukacji, nauki, owiaty i wychowania, rozwoju infrastruktury wsi i obszarw wiejskich oraz inicjowanie regulacji prawnych
i wspuczestniczenie w opracowywaniu projektw aktw prawnych.

2) Organizowanie poradnictwa na rzecz mieszkacw z obszarw wiejskich w zakresie obowizujcego prawa i rachunkowoci oraz poradnictwa gospodarczego i doradztwa zwizanego z zatrudnieniem , podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach czonkw spoecznoci wiejskiej w przypadkach przewlekego lub krzywdzcego zaatwiania ich spraw przez organy administracji samorzdowej i pastwowej oraz podmiotw z otoczenia rolnictwa i wsi.

3) Wspdziaanie z samorzdem rolniczym, zwizkami zawodowymi i rolniczymi zwizkami zrzesze branowych na rzecz rozwoju gospodarczego obszarw wiejskich.

4) Wspdziaanie z administracj pastwow, wojewdzkimi, powiatowymi, gminnymi organami wadzy samorzdowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w takich dziedzinach jak:

a) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych ludnoci z obszarw wiejskich, wprowadzanie postpowych i bezpiecznych metod gospodarowania w rolnictwie i jednostkach zwizanych z obsug rolnictwa,

b) Poprawa warunkw zdrowotnych, owiatowych i socjalnych ludnoci z obszarw wiejskich, w tym kultywowanie tradycji i produktw lokalnych.

5) Prowadzenie na rzecz ludnoci z obszarw wiejskich dziaalnoci wspomagajcej rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych poprzez organizowanie targw, wystaw
i kongresw z dziedzin objtych tematyk roln oraz festiwali kultury i sztuki ludowej, imprez doynkowych i imprez integracyjnych.

6) Prowadzenie na rzecz ludnoci z obszarw wiejskich dziaalnoci ktrej celem jest podnoszenie wiedzy i umiejtnoci rolnikw, modziey wiejskiej oraz kadry jednostek rolniczych poprzez prowadzenie dziaalnoci informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej, badawczej, wydawniczej a take promowanie, upowszechnianie
i udostpnianie nowoczesnych mediw i technologii.

7) Prowadzenie na rzecz ludnoci z obszarw wiejskich dziaalnoci socjalnej poprzez organizowanie wczasw i kolonii wypoczynkowych, promowanie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i ekologii oraz ochrony zdrowia poprzez organizowanie akcji zwizanych z przeprowadzaniem bada profilaktycznych, organizowanie zaj edukacyjnych, prowadzenie wietlic i domw kultury.

2. Dla realizacji celw statutowych Zwizek prowadzi nieodpatn dziaalno statutow w nastpujcym zakresie:

1) Przedkadanie administracji pastwowej, samorzdowej i ich organom opinii, wnioskw, postulatw, da dotyczcych gospodarki ziemi, ochrony gruntw rolnych i rodowiska naturalnego, systemu kredytowego, podatkowego, rolniczych ubezpiecze spoecznych, ochrony zdrowia, bezpieczestwa pracy, ochrony kultury, sztuki i tradycji narodowej, rozwoju edukacji, nauki, owiaty i wychowania, rozwoju infrastruktury wsi i obszarw wiejskich oraz inicjowanie regulacji prawnych
i wspuczestniczenie w opracowywaniu projektw aktw prawnych.

2) Organizowanie poradnictwa na rzecz mieszkacw z obszarw wiejskich w zakresie obowizujcego prawa i rachunkowoci oraz poradnictwa gospodarczego i doradztwa zwizanego z zatrudnieniem, podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach czonkw spoecznoci wiejskiej w przypadkach przewlekego lub krzywdzcego zaatwiania ich spraw przez organy administracji samorzdowej i pastwowej oraz podmiotw z otoczenia rolnictwa i wsi.

3) Wspdziaanie z samorzdem rolniczym, zwizkami zawodowymi i rolniczymi zwizkami zrzesze branowych na rzecz rozwoju gospodarczego obszarw wiejskich.

4) Wspdziaanie z administracj pastwow, wojewdzkimi, powiatowymi, gminnymi organami wadzy samorzdowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w takich dziedzinach jak:

a) podnoszenie kwalifikacji zawodowych ludnoci z obszarw wiejskich, wprowadzanie postpowych i bezpiecznych metod gospodarowania w rolnictwie
i jednostkach zwizanych z obsug rolnictwa,

b) poprawa warunkw zdrowotnych, owiatowych i socjalnych ludnoci z obszarw wiejskich, w tym kultywowania tradycji i produktw lokalnych.

5) Prowadzenie na rzecz ludnoci z obszarw wiejskich dziaalnoci wspomagajcej rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych poprzez organizowanie targw, wystaw
i kongresw z dziedzin objtych tematyk roln oraz festiwali kultury i sztuki ludowej, imprez doynkowych i imprez integracyjnych.

6) Prowadzenie na rzecz ludnoci z obszarw wiejskich dziaalnoci ktrej celem jest podnoszenie wiedzy i umiejtnoci rolnikw, modziey wiejskiej oraz kadry jednostek rolniczych poprzez prowadzenie dziaalnoci informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej, badawczej, wydawniczej a take promowanie, upowszechnianie
i udostpnianie nowoczesnych mediw i technologii.

7) Prowadzenie na rzecz ludnoci z obszarw wiejskich dziaalnoci socjalnej poprzez organizowanie wczasw i kolonii wypoczynkowych, promowanie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i ekologii oraz ochrony zdrowia poprzez organizowanie akcji zwizanych z przeprowadzaniem bada profilaktycznych, organizowanie zaj edukacyjnych, prowadzenie wietlic i domw kultury.

3. Dla realizacji celw statutowych Zwizek prowadzi odpatn dziaalno statutow
w nastpujcym zakresie:

1) Organizowanie poradnictwa na rzecz mieszkacw z obszarw wiejskich w zakresie obowizujcego prawa i rachunkowoci oraz poradnictwa gospodarczego i doradztwa zwizanego z zatrudnieniem , podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach czonkw spoecznoci wiejskiej w przypadkach przewlekego lub krzywdzcego zaatwiania ich spraw przez organy administracji samorzdowej i pastwowej oraz podmiotw z otoczenia rolnictwa i wsi.

2) Prowadzenie na rzecz ludnoci z obszarw wiejskich dziaalnoci wspomagajcej rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych poprzez organizowanie targw, wystaw
i kongresw z dziedzin objtych tematyk roln oraz festiwali kultury i sztuki ludowej, imprez doynkowych i imprez integracyjnych.

3) Prowadzenie na rzecz ludnoci z obszarw wiejskich dziaalnoci ktrej celem jest podnoszenie wiedzy i umiejtnoci rolnikw, modziey wiejskiej oraz kadry jednostek rolniczych poprzez prowadzenie dziaalnoci informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej, badawczej, wydawniczej a take promowanie, upowszechnianie
i udostpnianie nowoczesnych mediw i technologii.

4) Prowadzenie na rzecz ludnoci z obszarw wiejskich dziaalnoci socjalnej poprzez organizowanie wczasw i kolonii wypoczynkowych, promowanie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i ekologii oraz ochrony zdrowia poprzez organizowanie akcji zwizanych z przeprowadzaniem bada profilaktycznych, organizowanie zaj edukacyjnych, prowadzenie wietlic i domw kultury.?

7

1. Zwizek moe wykonywa zadania przekazane ustawami lub zlecone na podstawie porozumie z waciwymi organami lub jednostkami administracji rzdowej i samorzdowej.

2. Zwizek moe zleca niektre swoje zadania jednostkom lub organizacjom zrzeszonym w zwizkach rolnikw i organizacji rolniczych, Kkom Rolniczym, Koom Gospody Wiejskich, o ile powszechnie obowizujce przepisy prawa nie stanowi inaczej.

3. Zwizek moe podejmowa wspprac z zagranicznymi organizacjami rolnikw.

4. Zwizek wspdziaa ze rodkami masowego przekazu w celu informowania o sytuacji i problemach spoecznych i gospodarczych wsi oraz dziaalnoci Zwizku.

5. Zwizek wnioskuje o nadanie odznacze pastwowych, resortowych i wyrnie rolnikom, dziaaczom i pracownikom Zwizku.

8.

Zwizek w przypadku zagroenia jego interesw podejmuje dziaania dla ich obrony, zgodne z obowizujcymi przepisami prawa tj.:

1. W przypadku, gdy stanowisko zajte przez waciwy organ administracji pastwowej, samorzdowej, organizacji spdzielczej lub gospodarczej nie zadawala Zwizku, moe on wnie sprzeciw do waciwego organu bd organizacji wyszego stopnia.

2. W przypadku, gdy w sprawie nie zostanie osignite porozumienie w trybie przewidzianym ustaw, a jej przedmiotem s istotne prawa i interesy , Zwizek dla poparcia swoich da jako rodek wyjtkowy, moe podj akcj protestacyjn z zachowaniem warunkw okrelonych ustaw z dnia 23 maja 1991r. o rozwizywaniu sporw zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236
z pniejszymi zmianami).

3. Akcja protestacyjna, o ktrej mowa w ust. 2 moe by podjta na podstawie uchway Rady Zwizku podjtej wikszoci gosw.

4. O podjtej akcji protestacyjnej naley poinformowa Rad i Zarzd KZRKiOR.

III. CZONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIZKI.

9

Czonkami Zwizku mog by:

1. Gminne zwizki rolnikw, kek i organizacji rolniczych, Gminne Rady K Gospody Wiejskich.

2. Kka Rolnicze, samodzielne Koa Gospody Wiejskich oraz inne spoeczne, spdzielcze i gospodarcze organizacje rolnikw (grupy marketingowe, kka maszynowe).

3. Rolnicze zrzeszenia branowe, zwizki rolniczych zrzesze branowych.

4. Stowarzyszenia ?Powiatowe Zwizki Organizacji Rolniczych?, Stowarzyszenia ?Powiatowe Rady K Gospody Wiejskich?.

5. Stowarzyszenia K Gospody Wiejskich, Stowarzyszenia Gminnych Rad K Gospody Wiejskich oraz inne stowarzyszenia i organizacje dziaajce na rzecz rodowiska wiejskiego.

10

1. Prezydium Rady przyjmuje nowych czonkw, po zoeniu pisemnej deklaracji.

2. Uchwaa o przyjciu do Zwizku powinna by podjta w cigu 3 miesicy od daty zoenia deklaracji.

3. Kandydatowi od uchway Prezydium Rady w sprawie odmowy przyjcia do Zwizku przysuguje odwoanie do Rady Zwizku w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji Prezydium Rady.

4. Podmioty wymienione w 9 ust 1 do 5 staj si czonkiem Zwizku na podstawie zoonych deklaracji z chwil podjcia przez Prezydium Rady uchway o ich przyjciu.

11

1. Czonek moe by skrelony z listy czonkw uchwa Rady Zwizku, jeeli nie wywizuje si z obowizkw statutowych Zwizku, a zwaszcza nie wywizuje si z wpaty skadek czonkowskich duej ni 1 rok.

2. Czonek Zwizku zostaje skrelony z listy czonkw w przypadku utraty osobowoci prawnej ze skutkiem od dnia dokonania skrelenia. Decyzja
o skreleniu jest podejmowana w drodze uchway Rady Zwizku.

3. Czonek moe by wykluczony przez Rad ze Zwizku, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarzdu za jego dziaalno na szkod Zwizku.

4. Przed podjciem uchway o skreleniu lub wykluczeniu czonka Rada zobowizana jest do wysuchania wyjanie zainteresowanego.

5. Od uchway o skreleniu lub wykluczeniu z listy czonkw Zwizku, skrelony moe odwoa si do Zjazdu Delegatw Zwizku w terminie 30 dni od otrzymania uchway.

6. Czonek moe wystpi ze Zwizku przez wypowiedzenie czonkostwa nie pniej ni 6 miesicy przed kocem roku kalendarzowego.

7. Czonkostwo moe usta w kadym terminie uzgodnionym przez strony. Wykrelenie nastpuje na podstawie uchway Rady Zwizku.

12

Czonkowie Zwizku maj prawo:

1. Uczestniczy przez swych delegatw w zjedzie Zwizku, wspdecydowa
o kierunkach jego dziaalnoci,

2. Wybiera i by wybieranym do organw Zwizku i delegatw na Zjazd Krajowy,

3. Korzysta z pomocy i doradztwa organizacyjnego i obrony Zwizku,

4. Zgasza wnioski w sprawach dotyczcych dziaalnoci Zwizku, a take rolnictwa, wsi.

13

Czonkowie Zwizku obowizani s:

1. Stosowa si do postanowie statutu oraz uchwa organw Zwizku nienaruszajcych ich praw osobistych.

2. Terminowo opaca skadki czonkowskie na wykonywanie zada Zwizku.

IV. ORGANY ZWIZKU

14.

1. Organami Zwizku s:

1) Zjazd Delegatw Wojewdzkiego Zwizku Rolnikw, Kek i Organizacji Rolniczych, zwanym dalej ?Zjazdem delegatw?,

2) Rada Zwizku,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Zarzd Zwizku.

2. Kadencja organw Zwizku trwa 5 lat.

A. ZJAZD DELEGATW ZWIZKU

15.

1. Zjazd Delegatw jest najwysz wadz Zwizku.

2. Zjazd zwoywany jest przez Rad Zwizku, co pi lat.

3. W okresach midzy Zjazdami moe by zwoany Nadzwyczajny Zjazd Delegatw na pisemne danie wraz z uzasadnieniem jego zwoania przez:

1) Co najmniej 1/3 oglnej liczby czonkw Zwizku,

2) Komisji Rewizyjnej Zwizku,

3) Rad Zwizku z wasnej inicjatywy lub na wniosek KZRKiOR.

4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatw powinien by zwoany najpniej w terminie
2 miesicy od daty zoenia pisemnego dania.

5. O terminie, miejscu i porzdku Zjazdu Rada Zwizku zawiadamia na pimie organizacje zrzeszone w Zwizku, ich delegatw, a take organizacj nadrzdn, na co najmniej 14 dni przed dat Zjazdu.

6. Zawiadamianym delegatom przesyane s:

1) Skrt sprawozdania Zwizku za okres sprawozdawczy,

2) Projekt programu dziaania,

3) Porzdek obrad,

4) Projekty regulaminu obrad,

5) Projekty uchwa.

16.

1. W Zjedzie Zwizku uczestnicz:

1) Z gosem stanowicym - delegaci organizacji zrzeszonych w Zwizku,

2) Z gosem doradczym:

a) Czonkowie Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarzdu niebdcy delegatami,

b) Przedstawiciele KZRK i OR oraz inne osoby zaproszone przez Rad,

2. Liczb delegatw i zasady reprezentacji organizacji czonkowskich w Zjedzie okrela na kad kadencj uchwaa Rady Zwizku.

3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatw stanowi delegaci wybrani na Zwyczajny Zjazd Delegatw danej kadencji.

4. Delegat uczestniczy w zjedzie Zwizku osobicie z prawem jednego gosu.

17.

1. Zjazd Zwizku jest wadny do podejmowania uchwa w obecnoci, co najmniej poowy oglnej liczby delegatw bezwzgldn wikszoci gosw delegatw, za wyjtkiem uchwa dotyczcych zmiany statutu oraz rozwizania Zwizku, ktre wymagaj kwalifikowanej wikszoci 3/4 gosw obecnych delegatw.

2. W przypadku, braku wymaganej liczby delegatw na Zjedzie w pierwszym terminie, to w nastpnym terminie jest on wadny do podejmowania uchwa, przy obecnoci, co najmniej 1/3 liczby delegatw, z zastrzeeniem, e drugi termin moe nastpi tego samego dnia - po upywie jednej godziny ? liczc od stwierdzenia braku quorum w pierwszym terminie.

3. Obrady Zjazdu odbywaj si zgodnie ze statutem i kadorazowo uchwalonym przez Zjazd porzdkiem i regulaminem obrad.

4. Uchway Zjazdu Zwizku podejmowane s w gosowaniu jawnym. Wybr organw Zwizku oraz delegatw na zjazd KZRKiOR odbywa si w gosowaniu tajnym, chyba, e Zjazd postanowi inaczej, okrelajc sposb wyborw
w regulaminie obrad Zjazdu.

5. Tekst uchway Zjazdu dla swojej wanoci wymaga opatrzenia pieczci okrg Zwizku, oraz zoenia podpisw przez Przewodniczcego i Sekretarza Zjazdu.

18.

Do zakresu Zjazdu Zwizku naley:

1. Uchwalanie statutu i jego zmian,

2. Uchwalenie wysokoci skadek czonkowskich na finansowanie zada statutowych Zwizku,

3. Ocena dziaalnoci Zwizku i zrzeszonych w nim organizacji,

4. Podejmowanie uchwa w zwizku z przeprowadzon lustracj Zwizku,

5. Udzielenie absolutorium Radzie Zwizku,

6. Uchwalenie programu dziaania Zwizku na nastpna kadencj,

7. Okrelenie skadu liczbowego Rady Zwizku i Komisji Rewizyjnej,

8. Wybr Przewodniczcego Rady Zwizku,

9. Wybr czonkw Rady Zwizku, Komisji Rewizyjnej,

10. Wybr delegatw na Zjazdy m.in. Wojewdzki, Krajowy i inne,

11. Rozpatrywanie odwoa od uchwa Rady Zwizku,

12. Uchwalanie regulaminw Rady Zwizku i Komisji Rewizyjnej,

13. Podejmowanie uchwa dotyczcych innych spraw objtych porzdkiem obrad Zjazdu.

B. RADA ZWIZKU

19.

1. Czonkami Rady Zwizku s wybrani przez Zjazd Zwizku delegaci z organizacji czonkowskich Zwizku w iloci do 45 osb.

2. Rada Zwizku na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru:

1) Prezydium Rady Zwizku,

2) Komisji Problemowych Rady.

3. Rada w okresie midzy Zjazdami, moe odwoa w drodze uchway przyjtej iloci 3/4 oddanych gosw przy obecnoci, co najmniej poowy czonkw Rady:

1) Przewodniczcego Rady na wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 20% czonkw Rady,

2) Czonka Rady na wniosek: organizacji macierzystej, Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej.

4. Rada Zwizku moe dokona wyboru w drodze uchway przyjtej iloci 3/4 oddanych gosw przy obecnoci, co najmniej poowy czonkw Rady:

1) Nowego czonka Rady przed upywem kadencji, spord delegatw na Zjazd w oparciu o zgoszenia z zrzeszonych organizacji zwyk wikszoci gosw,

2) Przewodniczcego Rady spord zgoszonych kandydatw posiadajcych status delegata zjazdu, przez co najmniej 3 czonkw Zwizku.

5. Zmiany skadu Rady w cigu kadencji nie mog przekroczy 50 % jej stanu osobowego.

6. Posiedzenia Rady odbywaj si, co najmniej 4 razy w roku i s zwoywane przez Przewodniczcego Rady lub w szczeglnym przypadku przez Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej lub upowanionego czonka Prezydium Rady.

7. Uchway Rady zapadaj bezwzgldn wikszoci oddanych gosw,
w obecnoci, co najmniej poowy aktualnej liczby czonkw Rady. Tekst uchway Rady dla swojej wanoci wymaga opatrzenia okrg Pieczci Zwizku , oraz zoenia podpisw przez Przewodniczcego i czonka Rady Zwizku.

20.

Do zada Rady Zwizku naley:

1. Uchwalanie regulaminu dziaania Zarzdu, Prezydium Rady, Komisji Rady,

2. Powoywanie Zarzdu do 5 osb i Prezesa Zwizku,

3. Powoanie Prezydium Rady Zwizku,

4. Powoanie Komisji Problemowych Rady Zwizku,

5. Analizowanie sytuacji w rolnictwie, warunkw rozwoju produkcji oraz pracy i ycia ludnoci rolniczej, jakoci obsugi rolnictwa i obszarw wiejskich wraz
z formuowaniem wnioskw opinii, postulatw i da zmierzajcych do poprawy sytuacji oraz przedkadanie ich waciwym organom wadzy pastwowej, samorzdowej oraz instytucji do tego powoanych,

6. Rozpatrywanie sprawozda i wnioskw Prezydium Rady i poszczeglnych komisji Rady oraz Zarzdu Zwizku,

7. Podejmowanie uchwa w sprawie zatwierdzania rocznych sprawozda i bilansw Zwizku oraz uchwalanie podziau nadwyki lub sposobu pokrycia strat,

8. Zatwierdzenie rocznych planw dziaalnoci Zwizku,

9. Przyjmowanie programu dziaa niezbdnych dla zapewnienia rodkw przeznaczonych na dziaalno statutow,

10. Podejmowanie uchwa w zakresie wnioskw Komisji Rewizyjnej, lustracji i kontroli instytucjonalnej, ktre mog by podjte przy obecnoci, co najmniej ? oglnej liczby czonkw Rady,

11. Podejmowanie uchwa o nabywaniu, sprzeday oraz obcianiu nieruchomoci,

12. Wystpowanie z wnioskiem do KZRKiOR o odwoanie i powoanie do jej skadu czonka desygnowanego przez Zwizek,

13. Podejmowanie uchwa o wejciu Zwizku w spr zbiorowy i ogaszanie akcji protestacyjnej do strajku wcznie,

14. Skadanie sprawozdania Zjazdowi ze swej dziaalnoci,

15. Udzielanie absolutorium Zarzdowi Zwizku,

16. Podejmowanie uchwa po przeprowadzonej lustracji lub kontroli Zwizku,

17. Podejmowanie uchwa niezastrzeonych dla innych organw Zwizku,

18. Rada moe powoa:

1). Regionaln Rad K Gospody Wiejskich,

2). Komisj samorzdowo ? organizacyjn,

3). Inne komisje ? w zalenoci od potrzeb.

C. PREZYDIUM RADY

21.

1. Dla zapewnienia realizacji zada Rady oraz organizacji jej posiedze wybierane jest Prezydium Rady.

2. W skad Prezydium Rady wchodz, co najmniej 4 osoby, tj. Przewodniczcy, 2-ch Wiceprzewodniczcych, Sekretarz oraz Przedstawiciel Komisji Problemowych. Przewodniczca Rady Regionalnej K Gospody Wiejskich peni jedn z dwch pierwszych funkcji w Prezydium Rady.

3. W skad poszczeglnych Komisji Rady Zwizku, poza czonkami Rady, mog by powoywani przez Rad dodatkowo przedstawiciele - czonkowie wyrniajcych si organizacji czonkowskich nie wicej ni 30% skadu komisji.

4. Posiedzenia Prezydium zwouje Przewodniczcy Rady lub w szczeglnym przypadku Wiceprzewodniczcy Rady.

5. Prezydium Rady odbywa swoje posiedzenie w zalenoci od potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz na kwarta.

6. Prezydium Rady i komisje problemowe dziaaj na podstawie regulaminu uchwalonego przez Rad.

7. Prezydium przedkada Radzie kandydatw na Prezesa i czonkw Zarzdu.

8. Prezydium przedstawia Radzie opini do wniosku Komisji Rewizyjnej o odwoanie czonkw Zarzdu, w tym Prezesa Zarzdu.

9. W razie koniecznoci Prezydium Rady moe w drodze uchway powoa spord siebie lub czonkw Rady tymczasowego czonka Zarzdu na czas nie duszy ni 6 miesicy.

10. Prezydium Rady w przypadkach niecierpicych zwoki z zagroeniem interesu publicznego oraz zwizkowego, jak rwnie w sprawach mogcych spowodowa znaczne straty materialne podejmuje niezbdne czynnoci nalece do waciwoci Rady. Czynnoci te wymagaj przedstawienia do zatwierdzenia na najbliszym posiedzeniu Rady.

11. Uchway Prezydium Rady zapadaj bezwzgldn wikszoci oddanych gosw, w obecnoci, co najmniej poowy aktualnej liczby czonkw Prezydium i dla swojej wanoci powinny by opatrzone pieczci okrg Zwizku oraz podpisane, przez co najmniej dwie osoby zasiadajce w Prezydium.

D. KOMISJA REWIZYJNA

22.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zwizku.

2. W skad Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 osb, w tym:

1) Przewodniczcy,

2) Zastpca Przewodniczcego,

3) Sekretarz oraz do dwch czonkw.

3. Czonkowie Komisji Rewizyjnej Zwizku:

1) Nie mog by czonkami organu zarzdzajcego ani pozostawa z nimi w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podlegoci z tytuu zatrudnienia,

2) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umylnej.

4. Komisja Rewizyjna dziaa na podstawie statutu Zwizku.

5. Uzupenienie skadu Komisji przed upywem kadencji dokonuje Rada Zwizku na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6. Uchway Komisji Rewizyjnej zapadaj bezwzgldn wikszoci oddanych gosw, w obecnoci, co najmniej poowy aktualnej liczby czonkw Komisji. Tekst uchway Komisji Rewizyjnej dla swojej wanoci wymaga opatrzenia okrg Pieczci Zwizku, oraz zoenia podpisw przez Przewodniczcego
i Sekretarza.

23.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley przeprowadzanie kontroli dziaalnoci Zwizku, a w szczeglnoci w zakresie:

1) Zgodnoci dziaa Zwizku ze statutem i uchwaami Zjazdu i Rady,

2) Przestrzegania zasad gospodarnoci funduszami i majtkiem Zwizku oraz zasadnoci wydatkw,

3) Wykonania rocznych budetw Zwizku, w tym wpat skadek czonkowskich ,

4) Trybu zaatwiania przez Zwizek spraw, wnioskw i skarg organizacji czonkowskich.

2. Do uprawnie Komisji Rewizyjnej naley ponadto:

1) Wnioskowanie do Rady Zwizku o absolutorium dla Zarzdu Zwizku

2) Wnioskowanie o wykluczenie czonka ze Zwizku za jego dziaalno na szkod Zwizku,

3) Wydawanie uwag i wnioskw pokontrolnych Radzie oraz Zarzdowi, ktre na tej podstawie wydaj zalecenia pokontrolne,

4) Skadanie Zjazdowi sprawozdania wraz z wnioskiem o absolutorium dla Rady Zwizku,

5) Zwoywanie w razie koniecznoci nadzwyczajnych posiedze Rady Zwizku.

6) Zwoywanie Nadzwyczajnych Zjazdw Delegatw, ilekro zoy pisemne danie o zwoanie, a Rada Zwizku nie zwoa Zjazdu w terminie okrelonym w Statucie.

E. ZARZD ZWIZKU

24.

1. Zarzd jest organem wykonawczym Zwizku i reprezentuje go na zewntrz.

2. Wyboru Prezesa i Czonkw Zarzdu w iloci do 5 osb dokonuje Rada Zwizku na pierwszym posiedzeniu Rady Zwizku.

3. Prac Zarzdu kieruje Prezes Zwizku zgodnie z zatwierdzonym przez Rad Zwizku Regulaminem Pracy Zarzdu.

4. Do pracy w Zarzdzie moe by oddelegowany czonek Rady.

5. Zarzd reprezentuje Zwizek skadajc podpisy czonkw Zarzdu pod pieczci podun Zwizku. Dla wanoci reprezentacji wystarcz podpisy dwch Czonkw Zarzdu.

6. Prezes Zarzdu wobec pracownikw biura Zwizku jest kierownikiem zakadu pracy w rozumieniu przepisw Kodeksu Pracy.

7. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si raz w miesicu i s protokoowane.

8. Odwoanie Prezesa Zarzdu dokonuje Rada Zwizku w drodze uchway na wniosek Prezydium Rady zaakceptowany przez Komisj Rewizyjn lub na wniosek zainteresowanego, przyjt wikszoci 3/4 oddanych gosw przy obecnoci, co najmniej poowy czonkw Rady.

9. Odwoanie czonka Zarzdu dokonuje Rada Zwizku zwyk wikszoci gosw na wniosek Prezydium Rady, Prezesa lub zainteresowanego.

10. Uchway Zarzdu zapadaj bezwzgldn wikszoci oddanych gosw,
w obecnoci, co najmniej poowy aktualnej liczby czonkw Zarzdu. Tekst uchway Zarzdu dla swojej wanoci wymaga opatrzenia okrg Pieczci Zwizku , oraz zoenia podpisw przez obecnych czonkw Zarzdu.

25.

Do zakresu dziaania Zarzdu Zwizku naley:

1. Reprezentowanie Zwizku na zewntrz,

2. Realizacja uchwa organw Zwizku tj.: Zjazdu, Rady Zwizku i jej Prezydium, Komisji Rewizyjnej,

3. Kierowanie biec dziaalnoci i gospodark Zwizku, polegajc na zarzdzaniu majtkiem, zawieraniu umw kupna ? sprzeday, zaciganiu zobowiza w ramach upowanie Rady, z wyczeniem obrotu nieruchomociami wasnymi,

4. Rozwijanie, doskonalenie i wspieranie dziaalnoci organizacyjnej struktur zwizkowych,

5. Opracowywanie planw dziaalnoci Zwizku oraz rocznych preliminarzy budetowych,

6. Przedkadanie sprawozda ze swej dziaalnoci Radzie oraz Zjazdowi,

7. Organizowanie szkole dla aktywu samorzdowego i organizacji czonkowskich,

8. Decydowanie we wszystkich sprawach biecych niezastrzeonych do kompetencji Zjazdu i Rady,

9. Wspdziaanie z organami wadzy pastwowej i samorzdowej na terenie dziaania Zwizku w zakresie polityki i strategii produkcji, warunkw produkcyjnych i organizacyjnych gospodarki rolnej oraz warunkw ycia na terenie obszarw wiejskich,

10. Udzielanie penomocnictw do przeprowadzenia okrelonych czynnoci prawnych,

11. Zawieranie i rozwizywanie umw z pracownikami biura Zwizku.

V. MAJTEK ZWIZKU

26.

1. rdami powstania majtku Zwizku s:

1) Skadki i wkady czonkowskie,

2) Darowizny, zbirki i imprezy publiczne, nawizki, zapisy i spadki,

3) Dotacje, granty, subwencje, sponsoring,

4) Udziay, lokaty i inne wpywy, ktre su wycznie do realizacji celw statutowych,

2. Majtek Zwizku jest majtkiem wsplnym i niepodzielnym.

3. Owiadczenia woli w zakresie praw i obowizkw majtkowych podpisuj pod pieczci Zwizku dwaj czonkowie Zarzdu.

4. Owiadczenie woli w sprawach dotyczcych czonkw Zarzdu podpisuj dwaj
z trzech upowanionych przez Rad czonkw Prezydium.

27

Zabrania si:

1. Udzielania poyczek lub zabezpieczania zobowiza majtkiem Zwizku
w stosunku do jego czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz osb,
z ktrymi pracownicy pozostaj w zwizku maeskim albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osobami bliskimi,

2. Przekazywania majtku Zwizku na rzecz jego czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, w szczeglnoci, jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywania majtku na rzecz czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich chyba, e to wykorzystanie bezporednio wynika z celw statutowych Zwizku,

4. Zakupu na szczeglnych zasadach towarw lub usug od podmiotw, w ktrych uczestnicz czonkowie Zwizku, czonkowie jego organw lub pracownicy oraz ich osb bliskich.

VI. PRZEPISY KOCOWE

28.

Zwizek posuguje si:

1. Pieczci okrg z napisem: Wojewdzki Zwizek Rolnikw, Kek
i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy.

2. Stemplem podunym z napisem:

Wojewdzki Zwizek Rolnikw, Kek i Organizacji Rolniczych

w Bydgoszczy zs. w Inowrocawiu

NIP 967-06-28-165 KRS 0000103621

88-100 Inowrocaw ul. Jacewska 164

29.

1. Przyjte przez: Rad, Prezydium Rady opinie, wnioski i stanowiska Zwizku
w sprawie adresowane do organw, instytucji i instancji na zewntrz podpisuj Przewodniczcy Rady Zwizku i Prezes.

2. Treci uchwa organw statutowych Zwizku, dorczone organizacjom czonkowskim na pimie zobowizuj je do realizacji pod warunkiem nie naruszania ich statutowej osobowoci.

3. Od uchwa Zarzdu Zwizku przysuguje organizacjom czonkowskim odwoanie do Rady Zwizku w terminie 30 dni od otrzymania uchway na pimie.

4. Rada rozpatruje odwoanie na swym najbliszym posiedzeniu.

5. Odwoanie od uchwa Rady do Zjazdu wnosz czonkowie Zwizku w cigu
6 miesicy od ich podjcia.

6. Rozpatrzenie odwoania przez Zjazd Zwizku jest ostateczne w ramach Zwizku.

30.

1. Jednoczenie nie mona peni funkcji czonka Rady, Komisji Rewizyjnej lub Zarzdu. W przypadku oddelegowania czonka Rady do pracy w Zarzdzie zawiesza on swoje uczestnictwo w Radzie na okres oddelegowania.

2. Czonkami Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarzdu nie mog by osoby pozostajce w zwizku maeskim oraz osoby spokrewnione ze sob w linii prostej albo do drugiego stopnia z linii bocznych.

31.

1. Rozwizanie Zwizku moe nastpi na podstawie uchway Zjazdu podjtej przez 3/4 liczby obecnych delegatw, ktra okrela przeznaczenie pozostaego po likwidacji majtku.

2. Zjazd podejmujc uchwa o rozwizaniu Zwizku powouje likwidatora, ktry od tej chwili staje si organem wykonawczym w miejsce Zarzdu.

3. Likwidatorem mog by: czonkowie: Prezydium, Zarzdu, osoba prawna lub fizyczna wybrana przez Zjazd.

4. Likwidator wykonuje czynnoci zgodnie z przepisami prawa i uchwaami Zjazdu Zwizku.

32.

Statut niniejszy uchwalony zosta przez II Nadzwyczajny Zjazd Zwizku w dniu
29 stycznia 2010 roku.

Statut zarejestrowano w rejestrze KRS 0000103621 postanowieniem z dnia 15 luty 2010r. sygn. sprawy BY XIII NS REJ.KRS/009225/09/515 Sdu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydzia Gospodarczy KRS

 

Pomoc klskowa

Pomoc klskowa 2017r.

MOJE KGW

Rejestracja KRS

Spdzielczo rolnicza

Informator o KZRKiOR

Gocimy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •37 gości• ••

Design for Kółka Rolnicze